top of page

Tietosuojaseloste

Tämä on Tmi Maija Suni:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Viimeisin muutos 30.03.2022. 

  

1. Rekisterinpitäjä 

 

Tmi Maija Suni

Y-tunnus: 3277114-1 

Perhekunnantie 24 B 

00430 Helsinki 

lavellasvaljaa@gmail.com 

www.lavellasvaljaat.com 

  

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 

 

Maija Suni 

lavellasvaljaat@gmail.com 

  

3. Rekisterin nimi 

 

Tmi Maija Suni asiakasrekisteri  

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on asiakassuhteen hoitaminen ja liiketoiminnallisten päätösten tietolähteenä toimiminen. 

Rekisteriä voidaan käyttää markkinointiin, muttei kuitenkaan ilman vastaanottajan lupaa.  

  

5. Rekisterin tietosisältö 

 

Asiakasrekisteri sisältää asiakkaan nimen, sähköpostin, puhelinnumeron, laskutusosoitteen sekä tilaustiedot. 

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen. 

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

 

Asiakasrekisterin pakolliset tiedot saadaan asiakkaan tehdessä tilauksen. Asiakas voi milloin tahansa muuttaa ja täydentää tietojaan. 

  

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

 

Asiakasrekisterin sisältöä ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle. 

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 

 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

  

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 

 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

  

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

bottom of page